Przedmiot działalności

W zakresie przedmiotu działalności oferujemy:

  prowadzenie ksiąg handlowych w pełnym zakresie poprzez:

  analiza poprawności formalnej i merytorycznej przekazywanych przez Klienta dokumentów księgowych;

  prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości; analiza zapisów na kontach (rozrachunków pieniężnych, środków trwałych, rozrachunków publiczno-prawnych, kontrahentów, rozrachunków z pracownikami, kosztów i przychodów

  bieżący nadzór nad ewidencjonowaniem operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych

  prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług

  przekazywanie wyniku finansowego firmy Klienta wraz z uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych w uzgodnionym terminie

  obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji do Urzędu Skarbowego

  opracowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w wymaganych terminach

  udostępnianie dokumentów niezbędnych kontroli zewnętrznej

  dostarczanie w wymaganych terminach właściwych deklaracji i sprawozdań do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS i Urzędu Statystycznego

  konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów oraz inne

  sporządzanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

  bieżąca współpraca z audytorem

  sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych w uzgodnionej z Klientem formie

  sporządzanie innych sprawozdań dla potrzeb firmy Klienta w uzgodnionej formie

  prowadzenie wybranych obszarów księgowości w formie:

  ewidencjonowania zapisów na samych kontach syntetycznych we współpracy z Klientem;

  analizę rozrachunków klienta z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi

  ewidencjonowanie zapisów na kontach analitycznych składników majątku trwałego i obrotowego we współpracy z Klientem

  prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie:

  sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) bez względu na formę rozliczania się dla celów podatku dochodowego;

  prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

  prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej oraz sporządzanie i przesył elektroniczny deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez;

  pomoc przy założeniu działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych,